Gå til hovedindhold

Referat generalforsamling

 • Læs op

Indhold

  Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. marts 20 23 kl. 18:30

   

  Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Vagn Holck Lauridsen, Poul Worch, Jens Nygaard Knudsen, Thor Temte, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen

   

  Afbud: Poul B. Eriksen og Elisabeth Bastholm, Karen E Henriksen deltog ikke i hele mødet

   

   

  • 1 Valg af ordstyrer og referent.

                  Ordstyrer: Poul W

                  Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen

   

  • 2 Bestyrelsen konstituerer sig
   • 1 Bestyrelsen konstituerer sig:
    • 1.1 Formand: Visti Christoffersen
    • 1.2 Næstformand: Thor Temte
    • 1.3 Kasserer: Jens Bybeck Nielsen
    • 1.4 Sekretær: Karen Eberhardt Henriksen
   • 2 Linda Frederiksen er ny suppleant, så der var en kort præsentation ”bordet rundt”
   • 3 Billede af bestyrelsen: Blev udsat til næste gang, da der manglede to medlemmer af bestyrelsen.

   

   

  • 3 Gennemgang af referat fra sidste møde.
   • 1 Møde 19-01-2023
    • 1.1 Punkt 4.1.1 Visti inviterer Mette Dinesen, NK til næste bestyrelsesmøde.
    • 1.2 Punkt 4.1.2 Visti venter med at tage kontakt til borgerne i Sandby og Tyvelse, til der er styr på, hvor på internettet Lokalrådets dokumenter kommer til at ligge (hjemmesiden er ved at blive flyttet til en ny platform)
    • 1.3 Punkt 4.1.3 Thor har endnu ikke fået taget kontakt til Lions vedr. opslagstavlerne i byen.

   

   

  • 4 Godkendelse af dagsorden.
   • 1 Dagsorden blev godkendt

   

   

  • 5 Orientering og debat ved formand/medlemmer
   • 1 Formanden:
    • 1.1 Hjertestartere i Glumsø: Der mangler registrering af hjertestarterne og styr på den årlige service. Problemet skal drøftes med NK, så det tages op på næste møde, hvor Mette Dinesen, NK deltager. Visti
    • 1.2 Kloakering ved skolens langs med Sorøvej: Ønske om, at der etableres en grussti (skolesti) til skolebørnene langs med boldbanerne, og at krolfbanen bliver reetableret. Visti har aftalt et møde med de relevante borgere fra Glumsø og Signe Vind fra NK når reetableringsarbejdet skal gå i gang.
    • 1.3 Administrationsgrundlag for flexboliger i NK: NK har sendt en forespørgsel til Lokalråds bestyrelserne i NK vedr. høringssvar af forslag til administrations- grundlaget af flexboliger. Visti har svaret at Glumsø & Omegns Lokalråd ikke ønsker ændringer i administrationsgrundlaget.
    • 1.4 Oversigt over mulighederne for at søge fonde: Foreninger i NK kan få gratis licens til www.fonde.dk, hvor man kan få et samlet overblik over legater og fonde samt få en masse inspiration. Vigtigt at præsentere linket til hjemmesiden med til LUP borgermødet. (Ellen og Karen)
    • 1.5 Storegade 4 – pizzeria, lejligheder: Pizzeriaet flytter op midt i Storegade (nr. 4), hvor der var bager. Der bliver etableret to lejligheder i selve bageriet.
   • 2 Medlemmer:
    • 2.1 Kommuneplanstrategi – foreningsmøde 7. marts: Strategien skal sætte kursen for udviklingen i NK frem mod 2035. 5 af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet, som i alt havde 49 deltagere fra forskellige foreninger. Deltagerne blev bedt om at komme med ideer til tre emner: Børn og unge; Byudvikling samt Bæredygtighed og Erhverv. Det var et godt møde.
    • 2.2 Kommuneplanstrategi – følgegruppemøde 9. marts. Følgegruppen består af 7 lokalrådsforpersoner i NK. Visti deltog sammen med de øvrige medlemmer af gruppen. Processen for den kommende strategi for lokalområderne blev præsenteret. Den består af følgende punkter:
     • 2.2.1 Strategien skal dække hele NK: landområder, udviklingscentre, Næstved by
     • 2.2.2 Strategien skal bygge ovenpå ”Godt Liv på Landet” 2017-2021
     • 2.2.3 Strategien skal prioritere temaerne – børn og unge / byudvikling / bæredygtighed og erhverv
     • 2.2.4 Strategien skal involvere blandt andet:
      • 2.2.4.1 En styregruppe
      • 2.2.4.2 Borgergruppe
      • 2.2.4.3 Borgermøder
      • 2.2.4.4 Et større seminar
      • 2.2.4.5 Lokalrådene som bindeled til borgerne
     • 2.2.5 Følgegruppen fik præsenteret et udkast til tidsplan for den overordnede kommuneplanstrategi samt strategien for lokalområderne.
    • 2.3 Temamøde, foreningernes kommunikation med omverdenen: Poul BE og Visti deltog i temamødet, hvor der var fokus på, hvordan foreninger kan bruge deres hjemmeside, sociale medier og nyhedsbreve til at få flere medlemmer og sælge flere ydelser.

   

   

  • 6 LUP (LokaleUdviklingsPlaner) 2022/23
   • 1 Borgermødet afholdes som aftalt den 29. marts 2023 i Den Gule Café.
   • 2 Bestyrelsen fordelte opgaverne imellem sig: Vagn, Ellen og Karen er tovholdere og laver den endelige planlægning.

   

   

  • 7 Cykelstiforbindelse via Ulstrup Mosevej
   • 1 Visti orienterede om arbejdet med at forbedre stien, så den kan benyttes med almindelige cykler. Arbejdet påbegyndes i marts.
   • 2 Jens BN har været i kontakt med Skelby Lokalråd og aftalt at lave en indvielse af cykelforbindelsen i maj eller juni. Det kunne være en cykeldag, hvor man evt. starter i Glumsø og cykler langs søen til Nødholmsvej og via Ulstrup Mosevej til Krigshavnen i Skelby, hvor der afsluttes med pizza. Lige nu afventer man endelig besked fra NK om, hvornår stien er færdig.

      

   

   

  • 8 Fjernvarme i Glumsø.
   • 1 Bestyrelsen har konstitueret sig med Vagn som formand.
   • 2 A.m.b.a. har store problemer med at få et CVR.nr. fordi SKAT har sagspukler. Uden CVR er det umuligt at skaffe penge til opstartsarbejdet. Men arbejdet i bestyrelsen skrider rigtig godt frem. Referat fra generalforsamlingen mm kan ses her: Glumsø Fjernvarme (glumsoavis.dk)

   

   

  • 9 Status på projekter / opgaver
   • 1 Boligudvikling i Glumsø:
    • 1.1 Velkomstmappe til nytilflyttere vil være klar 1. juli. Andelsboligforeninger og grundejerforeninger i Glumsø vil få mapperne, som de så kan udlevere personligt til nytilflyttere.
    • 1.2 Optagelsen at Byfilmen er aftalt til 22. maj. Filmen finansieres af lokale sponsor midler indsamlet af AD-MEDIA-Danmark. Lokalrådet er vidende om hvilke firmaer, der har sponsoreret filmen, men kender ikke de enkelte beløb.
    • 1.3 Søpark Alle 1: Der er skrevet kontrakt på alle lejemål.
    • 1.4 Sorøvej 17: NK afholder et nabomøde sidst i maj måned, hvor alle de nærmeste naboer er inviteret til at deltage.
    • 1.5 Spånpladegrunden: Birch ejendomme har spurgt NK, hvornår grundene vil komme i udbud. NK svarede, at det vil ske efter sommerferien. Lokalrådsbestyrelsen efterspurgte en plan for, hvordan fjernvarme indtænkes i byggemodningen. Man kunne evt. stille spørgsmål på et byrådsmøde til sammenhængen mellem politik og byggemodning. Visti har udarbejdet en redegørelse for den langtrukne byggemodning af arealet. Det blev aftalt at denne skrivelse fremsendes til NK med kopi til Carsten Rasmussen og Marianne Olsen. Skal lokalrådet foreslå et nyt navn til Fabriksvej?
   • 2 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø:
    • 2.1 Opfølgende mail sendt til Trafik og Miljø, Team Trafik: Der er ikke sket noget siden mødet i efteråret 2021, bortset fra ny asfalt enkelte steder i byen. Lokalrådet har ikke fået svar fra NK vedr. de øvrige punkter, som blev drøftet på mødet i 2021 (hastighedsregulering mm). Men forhåbentlig skal byen graves op i forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør, så Lokalrådsbestyrelsen gør ikke mere ved sagen lige nu.
   • 3 IT, hjemmesider, elektroniske infosystemer:
    • 3.1 Arbejdet med omlægning af NK’s hjemmesider skrider meget langsomt frem. Visti har bedt om mere undervisning for at kunne deltage i vedligeholdelsen af hjemmesiden. Men det har ikke været muligt.
   • 4 Rågekolonier i Glumsø by:
    • 4.1 Lokalrådet har taget initiativ til at samle en arbejdsgruppe, som består af nogle berørte borgere og nogle medlemmer fra Lokalrådets bestyrelse. Det første møde blev afholdt den 13. marts. Det var et meget konstruktivt møde, hvor det blev aftalt, hvad der skal gøres og hvem der gør hvad.
    • 4.2 Der har efterfølgende været kontakt til NK, hvor beskeden var, at naboerne skulle skræmme rågerne med larm de næste 14 dage. Dette er sat i værk. Der er også afsendt et brev til formanden for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. I brevet bliver der gjort opmærksom på problemet og formanden inviteres til at komme til Glumsø og opleve rågernes aftensang.
   • 5 Biografens jubilæum den 5. oktober 2023. I forbindelse med Biografens jubilæum er der indgået en aftale mellem Biografen og Lokalrådets bestyrelse om fælles aktiviteter på dagen. Lokalrådenes Fællespulje yder et bidrag på 5000 kr. til aktiviteterne. Det medførte lidt snak, om de lokale foreninger er klar over, at de kan søge penge fra Lokalrådspuljen, hvis det vel at mærke er til åbne arrangementer. Det tages med på LUP (Ellen og Karen) og der skal reklameres på NetAvisen (Visti og Poul).
   • 6 Afgræsning ved nordenden af Glumsø Sø: Der er lavet aftale med ejeren af køerne om, at der igen i år kommer et par køer med kalve på engen.

                   

   

  • 10 Økonomi
   • 1 Lokalrådenes Fællespulje har bevilliget 5.200 kr. til Glumsø Bio’s jubilæum

   

    

  • 11 Eventuelt

  Intet til dette punkt

   

   

  Næste møder:

                        Onsdag den 29. marts – LUP Borgermøde i ”Den Gule Café” kl. 19.00

                        Torsdag den 20. april – Bestyrelsesmøde

                        Torsdag den 25. maj – Bestyrelsesmøde

                        Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde

   

  Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.

  Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Vagn Holck Lauridsen, Poul Worch, Jens Nygaard Knudsen, Thor Temte, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen

   

  Afbud: Poul B. Eriksen og Elisabeth Bastholm, Karen E Henriksen deltog ikke i hele mødet

   

   

  • 1 Valg af ordstyrer og referent.

                  Ordstyrer: Poul W

                  Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen

   

  • 2 Bestyrelsen konstituerer sig
   • 1 Bestyrelsen konstituerer sig:
    • 1.1 Formand: Visti Christoffersen
    • 1.2 Næstformand: Thor Temte
    • 1.3 Kasserer: Jens Bybeck Nielsen
    • 1.4 Sekretær: Karen Eberhardt Henriksen
   • 2 Linda Frederiksen er ny suppleant, så der var en kort præsentation ”bordet rundt”
   • 3 Billede af bestyrelsen: Blev udsat til næste gang, da der manglede to medlemmer af bestyrelsen.

   

   

  • 3 Gennemgang af referat fra sidste møde.
   • 1 Møde 19-01-2023
    • 1.1 Punkt 4.1.1 Visti inviterer Mette Dinesen, NK til næste bestyrelsesmøde.
    • 1.2 Punkt 4.1.2 Visti venter med at tage kontakt til borgerne i Sandby og Tyvelse, til der er styr på, hvor på internettet Lokalrådets dokumenter kommer til at ligge (hjemmesiden er ved at blive flyttet til en ny platform)
    • 1.3 Punkt 4.1.3 Thor har endnu ikke fået taget kontakt til Lions vedr. opslagstavlerne i byen.

   

   

  • 4 Godkendelse af dagsorden.
   • 1 Dagsorden blev godkendt

   

   

  • 5 Orientering og debat ved formand/medlemmer
   • 1 Formanden:
    • 1.1 Hjertestartere i Glumsø: Der mangler registrering af hjertestarterne og styr på den årlige service. Problemet skal drøftes med NK, så det tages op på næste møde, hvor Mette Dinesen, NK deltager. Visti
    • 1.2 Kloakering ved skolens langs med Sorøvej: Ønske om, at der etableres en grussti (skolesti) til skolebørnene langs med boldbanerne, og at krolfbanen bliver reetableret. Visti har aftalt et møde med de relevante borgere fra Glumsø og Signe Vind fra NK når reetableringsarbejdet skal gå i gang.
    • 1.3 Administrationsgrundlag for flexboliger i NK: NK har sendt en forespørgsel til Lokalråds bestyrelserne i NK vedr. høringssvar af forslag til administrations- grundlaget af flexboliger. Visti har svaret at Glumsø & Omegns Lokalråd ikke ønsker ændringer i administrationsgrundlaget.
    • 1.4 Oversigt over mulighederne for at søge fonde: Foreninger i NK kan få gratis licens til www.fonde.dk, hvor man kan få et samlet overblik over legater og fonde samt få en masse inspiration. Vigtigt at præsentere linket til hjemmesiden med til LUP borgermødet. (Ellen og Karen)
    • 1.5 Storegade 4 – pizzeria, lejligheder: Pizzeriaet flytter op midt i Storegade (nr. 4), hvor der var bager. Der bliver etableret to lejligheder i selve bageriet.
   • 2 Medlemmer:
    • 2.1 Kommuneplanstrategi – foreningsmøde 7. marts: Strategien skal sætte kursen for udviklingen i NK frem mod 2035. 5 af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet, som i alt havde 49 deltagere fra forskellige foreninger. Deltagerne blev bedt om at komme med ideer til tre emner: Børn og unge; Byudvikling samt Bæredygtighed og Erhverv. Det var et godt møde.
    • 2.2 Kommuneplanstrategi – følgegruppemøde 9. marts. Følgegruppen består af 7 lokalrådsforpersoner i NK. Visti deltog sammen med de øvrige medlemmer af gruppen. Processen for den kommende strategi for lokalområderne blev præsenteret. Den består af følgende punkter:
     • 2.2.1 Strategien skal dække hele NK: landområder, udviklingscentre, Næstved by
     • 2.2.2 Strategien skal bygge ovenpå ”Godt Liv på Landet” 2017-2021
     • 2.2.3 Strategien skal prioritere temaerne – børn og unge / byudvikling / bæredygtighed og erhverv
     • 2.2.4 Strategien skal involvere blandt andet:
      • 2.2.4.1 En styregruppe
      • 2.2.4.2 Borgergruppe
      • 2.2.4.3 Borgermøder
      • 2.2.4.4 Et større seminar
      • 2.2.4.5 Lokalrådene som bindeled til borgerne
     • 2.2.5 Følgegruppen fik præsenteret et udkast til tidsplan for den overordnede kommuneplanstrategi samt strategien for lokalområderne.
    • 2.3 Temamøde, foreningernes kommunikation med omverdenen: Poul BE og Visti deltog i temamødet, hvor der var fokus på, hvordan foreninger kan bruge deres hjemmeside, sociale medier og nyhedsbreve til at få flere medlemmer og sælge flere ydelser.

   

   

  • 6 LUP (LokaleUdviklingsPlaner) 2022/23
   • 1 Borgermødet afholdes som aftalt den 29. marts 2023 i Den Gule Café.
   • 2 Bestyrelsen fordelte opgaverne imellem sig: Vagn, Ellen og Karen er tovholdere og laver den endelige planlægning.

   

   

  • 7 Cykelstiforbindelse via Ulstrup Mosevej
   • 1 Visti orienterede om arbejdet med at forbedre stien, så den kan benyttes med almindelige cykler. Arbejdet påbegyndes i marts.
   • 2 Jens BN har været i kontakt med Skelby Lokalråd og aftalt at lave en indvielse af cykelforbindelsen i maj eller juni. Det kunne være en cykeldag, hvor man evt. starter i Glumsø og cykler langs søen til Nødholmsvej og via Ulstrup Mosevej til Krigshavnen i Skelby, hvor der afsluttes med pizza. Lige nu afventer man endelig besked fra NK om, hvornår stien er færdig.

      

   

   

  • 8 Fjernvarme i Glumsø.
   • 1 Bestyrelsen har konstitueret sig med Vagn som formand.
   • 2 A.m.b.a. har store problemer med at få et CVR.nr. fordi SKAT har sagspukler. Uden CVR er det umuligt at skaffe penge til opstartsarbejdet. Men arbejdet i bestyrelsen skrider rigtig godt frem. Referat fra generalforsamlingen mm kan ses her: Glumsø Fjernvarme (glumsoavis.dk)

   

   

  • 9 Status på projekter / opgaver
   • 1 Boligudvikling i Glumsø:
    • 1.1 Velkomstmappe til nytilflyttere vil være klar 1. juli. Andelsboligforeninger og grundejerforeninger i Glumsø vil få mapperne, som de så kan udlevere personligt til nytilflyttere.
    • 1.2 Optagelsen at Byfilmen er aftalt til 22. maj. Filmen finansieres af lokale sponsor midler indsamlet af AD-MEDIA-Danmark. Lokalrådet er vidende om hvilke firmaer, der har sponsoreret filmen, men kender ikke de enkelte beløb.
    • 1.3 Søpark Alle 1: Der er skrevet kontrakt på alle lejemål.
    • 1.4 Sorøvej 17: NK afholder et nabomøde sidst i maj måned, hvor alle de nærmeste naboer er inviteret til at deltage.
    • 1.5 Spånpladegrunden: Birch ejendomme har spurgt NK, hvornår grundene vil komme i udbud. NK svarede, at det vil ske efter sommerferien. Lokalrådsbestyrelsen efterspurgte en plan for, hvordan fjernvarme indtænkes i byggemodningen. Man kunne evt. stille spørgsmål på et byrådsmøde til sammenhængen mellem politik og byggemodning. Visti har udarbejdet en redegørelse for den langtrukne byggemodning af arealet. Det blev aftalt at denne skrivelse fremsendes til NK med kopi til Carsten Rasmussen og Marianne Olsen. Skal lokalrådet foreslå et nyt navn til Fabriksvej?
   • 2 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø:
    • 2.1 Opfølgende mail sendt til Trafik og Miljø, Team Trafik: Der er ikke sket noget siden mødet i efteråret 2021, bortset fra ny asfalt enkelte steder i byen. Lokalrådet har ikke fået svar fra NK vedr. de øvrige punkter, som blev drøftet på mødet i 2021 (hastighedsregulering mm). Men forhåbentlig skal byen graves op i forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør, så Lokalrådsbestyrelsen gør ikke mere ved sagen lige nu.
   • 3 IT, hjemmesider, elektroniske infosystemer:
    • 3.1 Arbejdet med omlægning af NK’s hjemmesider skrider meget langsomt frem. Visti har bedt om mere undervisning for at kunne deltage i vedligeholdelsen af hjemmesiden. Men det har ikke været muligt.
   • 4 Rågekolonier i Glumsø by:
    • 4.1 Lokalrådet har taget initiativ til at samle en arbejdsgruppe, som består af nogle berørte borgere og nogle medlemmer fra Lokalrådets bestyrelse. Det første møde blev afholdt den 13. marts. Det var et meget konstruktivt møde, hvor det blev aftalt, hvad der skal gøres og hvem der gør hvad.
    • 4.2 Der har efterfølgende været kontakt til NK, hvor beskeden var, at naboerne skulle skræmme rågerne med larm de næste 14 dage. Dette er sat i værk. Der er også afsendt et brev til formanden for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. I brevet bliver der gjort opmærksom på problemet og formanden inviteres til at komme til Glumsø og opleve rågernes aftensang.
   • 5 Biografens jubilæum den 5. oktober 2023. I forbindelse med Biografens jubilæum er der indgået en aftale mellem Biografen og Lokalrådets bestyrelse om fælles aktiviteter på dagen. Lokalrådenes Fællespulje yder et bidrag på 5000 kr. til aktiviteterne. Det medførte lidt snak, om de lokale foreninger er klar over, at de kan søge penge fra Lokalrådspuljen, hvis det vel at mærke er til åbne arrangementer. Det tages med på LUP (Ellen og Karen) og der skal reklameres på NetAvisen (Visti og Poul).
   • 6 Afgræsning ved nordenden af Glumsø Sø: Der er lavet aftale med ejeren af køerne om, at der igen i år kommer et par køer med kalve på engen.

                   

   

  • 10 Økonomi
   • 1 Lokalrådenes Fællespulje har bevilliget 5.200 kr. til Glumsø Bio’s jubilæum

   

    

  • 11 Eventuelt

  Intet til dette punkt

   

   

  Næste møder:

                        Onsdag den 29. marts – LUP Borgermøde i ”Den Gule Café” kl. 19.00

                        Torsdag den 20. april – Bestyrelsesmøde

                        Torsdag den 25. maj – Bestyrelsesmøde

                        Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde

   

  Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.

  Se flere nyheder fra Glumsø og omegn