Gå til hovedindhold
Nyhed - lokalområde

Dagsorden og referat [dato]

Læs dagsordenen og referat for lokalrådsmødet den [dato] [adresse].

 • Læs op

Indhold

  Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. februar 2024 kl. 18:30

   

  Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Jens Nygaard Knudsen, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm, Thor Temte, Ellen Wejdling og Linda Frederiksen

   

  Afbud: Vagn Holk Lauridsen (Karen E Henriksen deltog i første og sidste del af mødet)

   

   

  1.     Valg af ordstyrer og referent.

                  Ordstyrer: Poul Worch

                  Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen

   

  2.     Godkendelse af dagsorden.

  2.1.  Dagsorden blev godkendt.

   

   

  3.     Gennemgang af referat fra sidste møde.

  3.1.  Møde 18-01-2024

  3.1.1.  9.3.1. og 9.3.1. Linda arbejder videre med skiltningen af cykleruten Skelby-Glumsø og Visti arbejder videre med at få ruten med i Google Maps.

  3.1.2.  10.2. Thor har, til de ejendomsmæglere, der sælger ejendomme i vores lokalområde, fremsendt vores nye Byfilm. Poul BE har fået listen over de ejendomsmæglere, der er sendt til.

  3.1.3.     Resten er indeholdt i de kommende punkter.

   

   

  4.     Orientering og debat ved formand/medlemmer

  4.1.  Formanden:

  4.1.1. Godt liv i lokalområderne:

  4.1.1.1.Næstved Byråd har godkendt de 4 fokuspunkter, som arbejdsgruppen havde foreslået: Transport; Fællesskaber og frivillighed; Bosætning og boligformer samt Aktiviteter, faciliteter og adgang til naturen. Forslaget / handlingskataloget om mere liv i landområderne bliver nu sendt i høring, så borgerne får mulighed for at komme med input / forslag til arbejdet med de fire fokuspunkter. Handlingskataloget kan ses her: Forside - Handlingskatalog for Godt liv i lokalområderne - Næstved Kommune (niras.dk) Den 4. marts afholdes der borgermøde kl. 17-19 på Rønnebæksholm i herskabsstalden, man kan tilmelde sig på: mldin@naestved.dk

  4.1.1.2. Med baggrund i Handlingskataloget bragte SN den 6. februar en artikel med overskriften: Mere liv på landet. Her omtalte man blandt andet lokalrådenes problemer med at holde kontakt til beboerne i de relativt tyndtbefolkede landområder, og at det er vigtigt at få budt ordentlig velkommen til nye beboere.

  4.1.2. Høring for Lokalplan 144 for et biogasanlæg ved Suså Landevej er udskudt pga. fejl i lokalplansforslaget. Placeringen af biogasanlægget er udenfor det område Glumsø & Omegns Lokalråd dækker, men pga. af den tætte beliggenhed til området følger lokalrådet udviklingen med interesse.

  4.1.3. Klimakaravane: Vil du være klima-klog og hjælpe andre til at blive klogere? Så er der mulighed for at deltage i et møde den 22. februar kl. 17-20 Ressource City på Maglemølle. Thor deltager i mødet.

  4.1.4. NK’s seneste nyhedsbrev vedr. Lokaldemokrati og Medborgerskab omtaler bl.a. Glumsø Byfilm og gavlmaleriet i Glumsø: Nyhedsbrevet Lokaldemokrati og medborgerskab | Næstved Kommune (naestved.dk)

  4.1.5. Børnepasning i Glumsø: Der er pt. lang ventetid på børnepasning i Glumsø, det betyder, at børnene bliver henvist til pasning i Næstved by, hvilket er uholdbart. Den igangværende byudvikling i Glumsø kræver flere pladser til børnepasning, det bør NK forholde sig til.  Visti, Ellen og Karen skriver til NK Børne- og uddannelsesområdet samt til Borgmesteren om manglen på pladser til børnepasning i Glumsø.

  4.1.6. Tilbagemelding fra NK Vej og Park: Der er nyt byskilt på vej på Åsøvej. De aftalte foranstaltninger med indsnævring af Østergade ud for Brugsen samt tre vejbump på Nyvej er bekræftet og vil blive lavet, så snart kommunens folk får tid. De er godt i gang med etableringen af bed og stoppestedsplads på Kroens P-plads. Men man er ikke kommet videre med strømudtagene i Storegade, NK/Alex Dyberg vil følge op på sagen.

  4.1.7. Krohaven: Poul BE kontakter Husrådet for at spørge, om der skal arbejdes videre med Krohaven.

  4.1.8. Skelby Forsamlingshus (til orientering): Foreningen Skelby Forsamlingshus afholder ekstraordinær generalforsamling for at drøfte, om foreningen skal opløses.

  4.2.  Medlemmer:

  4.2.1. Kunstig intelligens: Poul BE, Elisabeth og Visti har været til et temamøde om Kunstig intelligens ChatGPT, som vil være en del af fremtiden. Bestyrelsen var enige om at arbejde på at bruge ChatGPT bl.a. til hjælp med udarbejdelse af pressemeddelelser.

   

   

  5.     Generalforsamling 14. marts 2024

  5.1.  Dirigent: Visti finder en dirigent

  5.2.  På valg er: Poul BE, Jens BN, Thor, Visti, Vagn samt suppleanterne Ellen og Linda og to revisorer.

  5.3.  Indlæg før generalforsamlingen: Tommy Novland fra Boligselskabet Sjælland har givet tilsagn om at komme og fortælle om deres kommende byggeri på Spånpladegrunden.

  5.4.  Det praktiske: Jens BN sørger for vin til oplægsholderen, dirigenten og revisorerne, samt øl og vand mm til deltagerne. Referent Jens BN (Karen hjælper). Poul W og Thor sørger for opsætning af Beach flag samt stole. Ellen sørger for stemmesedler.

   

   

  6.     Hjertestarterregistrering og Hjerteredderkursus

  6.1.  Ellen og Karen arbejder fortsat på at få gjort alle Hjertestartere i lokalområdet synlige i Hjertestarter App’en

  6.2.  Lokalrådets bestyrelse besluttede at arrangere et Hjerteredderkursus for borgerne i lokalområdet. Ellen og Karen kontakter Hjerteforeningen for at finde en dato.

   

   

  7.     Etablering af kunstarbejdsgruppe

  Der er desværre ingen i bestyrelsen som pt. har overskud til at være tovholder for en kunstarbejdsgruppe.

   

   

  8.     Anvendelse af Glumsø Sø

  8.1.  Linda har gjort NK Teknik og Miljø opmærksom på, at der har manglet information til borgerne, om hvad lovliggørelsen af udledningerne af overløb til Glumsø Sø betyder for søens vandkvalitet. Linda har bedt forvaltning om at have fokus på at lave en bedre beskrivelse, når godkendelsen lægges ud under nyheder på NK’s hjemmeside. Det er vigtigt at gøre NK opmærksom på, at deres udmeldinger / kommunikation skal være forståelig for borgerne.

   

   

  9.     Stisystemer i Glumsø

  9.1.  Registrering og afklaring af behov for cykel/gangstier i Glumsø: I 2022 blev der, blandt forældrene til elever på skolen i Glumsø, lavet en spørgeskemaundersøgelse vedr. sikre skoleveje. Blandt andet med baggrund i denne blev det aftalt, der laves en generel vurdering af behovet for gang/cykelstier i Glumsø by. Ikke mindst med den forøgede trafik til beboerne i Birch Ejendomme kan det allerede nu vurderes, at Søpark Allé fra rundkørslen vil være vurderet som trafikfarlig for elever i 0-10 klasse. Elisabeth og Poul BE tager fat i opgaven.

   

   

  10.  Status på projekter / opgaver

  10.1.         Boligudvikling i Glumsø:

  9.1.1    Spånpladegrunden: Den 8. maj kl. 12.00 tager Boligselskabet Sjælland første spadestik til deres nye byggeri.

  10.2.         IT:

  10.2.1. Ny hjemmeside til NetAvisen: Poul BE og Visti har haft et møde med Nicklas, som gerne vil hjælpe med ny hjemmeside. Det var et konstruktivt møde, hvor Nicklas blev præsenteret for den nuværende opbygning af NetAvisen og ønskerne til den nye version. Det er endnu ikke afklaret hvilken platform, der skal benyttes til den nye hjemmeside. Poul BE og Visti er tovholdere og arbejder videre med opgaven.

  10.3.          Vandre- / Cykelrute fra Vester Broby (Kongsgården) til Glumsø:

  10.3.1. Lodsejerne er ikke interesserede i en fysisk markering af ruten. Der er ikke nogen lovmæssig hindring for at offentliggøre ruten på internettet. Thor arbejder videre med opgaven. Visti sætter punktet på igen på næste møde.

  10.4.         Fjernvarme i Glumsø:

  10.4.1. Bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme har besluttet at indføre et opskrivningsgebyr på 1.000 kr. Dels for at få en bedre fornemmelse af tilslutningsgraden blandt byens borgere og dels for at skaffe finansiering til en ekstern rådgiver. Der arbejdes på at oprettet et indbetalingssystem på hjemmesiden https://www.glumsoefjervarme.dk

  10.4.2. Glumsø Fjernvarme har ansøgt NK om kommunegaranti. NK træffer afgørelse den 19. februar.

  10.5.       Stationen:

  10.5.1. Ikke noget nyt om DSB’s salg af stationsbygningen. Lokalrådets bestyrelse blev enig om, at de bør drøfte, hvordan man skal forholde sig, hvis stationsbygningen bliver sat til salg. Visti sætter det på som punkt på næste møde. Lokalrådet vil meget gerne have interesserede borgere med i en projektgruppe vedr. fremtiden for stationsbygningen. Er der nogen, der er interesserede?

  10.6.       Råger i Glumsø:

  10.6.1.Visti har fået svar fra NK på Lokalrådets brev vedr. regulering af råger. Lokalrådets bestyrelse besluttede, at invitere Jens Fuglsang Bach til et møde i Glumsø om blandt andet: Plantebedet ved station; Gå- og cykelstier fra Søpark Alle og fra Spånpladegrunden, råge problemer. Visti inviterer.

  10.6.2. Visti har skrevet til Naturstyrelsen vedr. fodring af fugle på Tornskadesletten. Naturstyrelsen er ikke glade for, at der bliver udlagt foder på arealet og synes derfor, det er en god ide at få opsat et skilt med ”Fodring forbudt”. Visti arbejder videre med sagen sammen med Naturstyrelsen.

  10.7.       Afgræsning af engen i Glumsø Søs nordlige ende:

  10.7.1. Der er som bekendt store udfordringer med vand i år, næsten hele engen står under vand og har gjort det længe. Det vil desværre nok betyde, at køerne ikke kan komme så tidligt ud på arealet, som det er ønskværdigt i forhold til den optimale afgræsning.

  10.7.2. Der skal findes en ny koholder til den kommende sæson, da den tidligere flytter og afhænder køerne. Thor kender én, han vil kontakte. Ellen og Karen er fortsat tovholdere.

   

   

  11.  Økonomi

  11.1.        Håndtering af årsregnskaber fra foreninger:

   1.1.1                                      Visti har kontaktet Mette Dinesen vedr. offentliggørelse af lokalrådenes regnskaber og opdatering af vedtægter. Mette foreslår derfor at tage vedtægter og regnskaber med som et punkt på et kommende kursus for lokalråd, så alle kan blive opdateret om gældende retningslinjer.

   1.1.2                                     Regeringen har prøvet at opfordre bankerne til at være mere smidige ved oprettelse af betalingskonti for foreninger. Lokalrådets bestyrelse håber, det bliver effektueret.

   

    

  12.  Eventuelt

  12.1.       Der var intet til dette punkt.

   

   

  Næste møder:

                        Torsdag den 14. marts – Generalforsamling kl. 19.00 i ”Den Gule Café

  Torsdag den 21. marts – Bestyrelsesmøde

  Torsdag den 18. april – Bestyrelsesmøde

  Torsdag den 16. maj – Bestyrelsesmøde

  Torsdag den 20. juni – Bestyrelsesmøde

   

  Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”.

  Læs andre dagsordner og referater