Gå til hovedindhold

Lokalrådet i Glumsø og omegn

FInd alle informationer om og fra Glumsø Lokalråd her

 • Læs op

Indhold

  Formand: Visti Christoffersen,

  Næstformand: Jens N. Knudsen

  Kasserer: Jens Bybeck Nielsen

  Sekretær: Karen Henriksen

  Poul Worch

  Elisabeth Bastholm

  Poul B. Eriksen

  Thor Temte

  Vagn Holk Lauridsen

  Suppleanter: Ellen Wejdling

  Linda Fredriksen

  § 1 Lokalrådets hjemsted

  Lokalrådet er hjemmehørende i Næstved kommune

  § 2 Lokalrådets formål

  Stk. 1. Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

  Stk. 2. Lokalrådet har sit virke i området omkring Glumsø. Området afgrænses af Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne.


  Lokalrådet Området afgrænses af Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne.

  Stk. 3. Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Byrådets beslutninger og i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.

  Stk. 4. Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

  1. lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner

  2. trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik

  3. miljøspørgsmål

  4. turisme og erhvervsfremme

  5. etablering og drift af idrætsanlæg

  6. etablering af kultur og fritidsaktiviteter

  7. borgerbetjening og pasningstilbud

  8. skoledistrikter

  Stk. 5. Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

  § 3 Lokalrådets medlemmer

  Stk. 1.Lokalrådet består af 5-9 medlemmer plus 2 suppleanter og 2 revisorer. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv.

  Lokalrådsmandatet er 2 årige. Suppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 2. Valg af medlemmer, suppleanter og revisorer til lokalrådet kan ske ved såvel håndsoprækning som ved skriftlig afstemning. Hvis en stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning skal den pågældende afstemning foregå skriftligt.

  Stk. 3. Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

  § 4 Generalforsamling

  Stk. 1. Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

  a. Valg af stemmetællere

  b. Valg af dirigent

  c. Formandens beretning

  d. Kassererens beretning

  e. Indkomne forslag

  f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet

  g. Valg af revisor

  h. Eventuelt

  Stk. 2. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

  Stk. 3. Borgere der er 15 år eller derover er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen.

  Stk. 4. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

  Stk. 5. På lokalrådets førstkommende møde konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres i lokale medier som minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lignende.

  § 5 Lokalrådets arbejde

  Stk. 1. Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse.

  Henvendelser skal være skriftlige. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne. Dagsordener og referater offentliggøres på Lokalrådets hjemmeside

  Stk. 2. Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området gennem lokale medier, der minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lign.

  Stk. 3. Kassereren er pligtig til at give en oversigt over lokalrådets økonomi på anmodning fra borgere i lokalrådets geografiske område. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

  Stk. 4. Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 100 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

  Stk. 5. Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på skriftlig begæring med motiveret dagsorden fra mindst 100 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

  Stk. 6. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. Hvis et medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

  § 6 Tegning og hæftelse

  Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

  Stk. 2. Det er formand og kasserer der tegner for foreningen. De kan hver især tegne alene.

  Stk. 3. Gældende forretningsorden skal overholdes under udførelse af alle opgaver/projekter

  § 7 Vedtægtsændringer

  Stk. 1. Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

  § 8 Opløsning

  Stk. 1. Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

  Stk. 2. Vedtages opløsning af lokalrådet tager den sidste ekstraordinære generalforsamling ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved Kommune.

  Vores formål er på vegne af borgerne i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne at varetage fælles interesser og anliggender. (Bylaug i dækningsområdet. Glumsø Lokalråd repræsenterer ca. 3.200 borgere. Af repræsentative foreninger er i dækningsområdet, udover Glumsø og Omegns Lokalråd Næsby Bylaug, Tyvelse Bylaug, Landsbyforeningen for Tyvelse og Omegn og Næsby Tyvelse Gymnastikforening. Med lidt god vilje desuden Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus).

  Lokalrådets formål er, at virke for områdets særlige interesser og som bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

  Glumsø Lokalråd arbejder udelukkende med sager, som har betydning for lokalområdet eller som Næstved kommune ønsker behandlet/vurderet. Glumsø Lokalråd er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

  Medlemskab af Glumsø og Omegns Lokalråd.

  Lokalrådet er upolitisk, og alle borgere over 15 år, der bor i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne er automatisk medlemmer af lokalrådet.

  Har du en ide, som du synes vi skal høre om, så skriv den til glumsoelokalraad@gmail.com
  eller kom til Glumsø og Omegns Lokalråds møder og fortæl om ideen.

  Møderne er offentlige, og du er meget velkommen. Når ikke andet er nævnt, afholdes møderne i Kobberstuen på Glumsø Gamle Kro.

  Seneste nyt fra Glumsø