Gå til hovedindhold

Referat generalforsamling

Indhold

  Referat fra generalforsamling torsdag den 23. februar 2023

   

  Referent: Ellen Wejdling og Karen Eberhardt Henriksen Ca. 23 personer deltog i generalforsamlingen

   

  1. Valg af stemmetællere:

  Bente Frantzen Thor Temte

   

  b.     Valg af dirigent:

  Ole Jensen blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

   

  c.      Indlæg om Boligudviklingen i Glumsø

  Inden selve generalforsamlingen kom Visti Christoffersen med en status på boligudviklingen i Glumsø:

  Bebyggelsen Søpark Brynet på Søpark Alle vil være indflytningsklar fra juli 2023 og alle 66 boliger er udlejet.

  På Spånpladegrunden forventes byggemodningen begyndt februar 2023 og forventes færdig i august 2023. Der bliver i alt 7 forskellige byggefelter på arealet med forskellige typer bebyggelse. Boligselskabet Sjælland har allerede købt byggefeltet i det sydvestligste hjørne af arealet. Her vil de opføre 42 lejligheder i op til tre etager med etplans- og toplanslejligheder samt rækkehuse, alle til udlejning. Byggeriet vil blive opført med et klimaaftryk på en fjerdedel af det normale. Se mere på: Søgården i Glumsø - Boligselskabet Sjælland (bosj.dk)

  Birch Ejendomme som opfører Søpark Brynet har også vist interesse for at bygge på Spånpladegrunden.

  Lokalrådet arbejder på at få etableret en cykel-/gangsti mellem Fabriksvej og rundkørslen på Nyvej.

  På Sorøvej17 har SB Enterprise A/S, Ringsted planer om at opføre 16 rækkehuse med indflytning ultimo 2024 primo 2025.

  For dem der måtte have interesse i at kontakte en eller flere af ovenstående udlejere/ byggeentreprenører vil Lokalrådet lægge en oversigt over kontakt muligheder på Glumsø NetAvis (E-mail adresser/ link til hjemmesider m.m.)

   

  d.     Formandens beretning:

  Boligudvikling har som beskrevet i indlægget inden generalforsamlingen fyldt meget i 2022 og i forbindelse med det arbejder er der også blevet arbejdet med at få lavet en lille 3 minutters reklamefilm om Glumsø By, som er planlagt til at blive optaget i maj 2023.

  Filmen sponsoreres af lokale erhvervsdrivende. Lokalrådets bestyrelse er også i gang med at lave en "tilflyttermappe", som vil informere om tilbud, faciliteter og aktiviteter i Glumsø by og omegn.

  En anden ting, der har fyldt meget, er "Fjernvarme i Glumsø By". I september indkaldte Næstved Kommune Lokalrådets bestyrelse til et møde, hvor der blev præsenteret et projektoverslag for de praktiske muligheder for at få fjernvarme i hele Glumsø by. Forslaget var udarbejdet af fjernvarmeselskabet E.ON. Efter mødet i Næstved indkaldte Lokalrådets bestyrelse til et informationsmøde i Glumsø Hallen hvor omkring 220 borgere var mødt op. Efter mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe og deres arbejde ledte frem til oprettelsen af et

   

  Side 1 af3

   

  A.m.b.a. med navnet Glumsø Fjernvarme. Det er nu bestyrelsen for Glumsø Fjernvarme der fortsætter arbejdet med at få fjernvarme til Glumsø by.

  Lokalrådets bestyrelser har et fortløbende arbejde vedr. trafik/vej/lysforhold i Glumsø by. Det omhandler bl.a. hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nyvej og renovering I forbedring af Storegade, Ringstedvej og Østergade. Men med udsigten til at der skal graves op til fjernvarme, er dette arbejde sat i bero.

  Der er efterhånden mange løbende opgaver som Lokalrådets bestyrelse varetager: Informationsarbejde: NetAvisen, Infoskærmen på kroen mm

  Deltagelse i forskellige arbejdsgrupper nedsat af Næstved Kommune herunder trafikgruppen.

  Afgræsning i den nordlige ende af søen. Syng sammen i sommernatten

  Og ikke mindst Bypedellerne

  Lokalrådets bestyrelse arbejder også fortsat på at få involveret lokalrådsområderne uden for Glumsø By. Men det lykkes kun i begrænset omfang bortset fra i Næsby. Der har dog været afholdt et møde i Sandby i forbindelse med Vejdirektoratets ønske om at lukke en vej i området. Dette var imod borgernes ønske og vejen er ikke blevet lukket©

  Arbejdet med de Lokale Udviklings Planer (LUP) fortsætter og der afholdes borgermøde den 29. marts kl. 19.00 i den Gule Cafe.

  Formanden takkede Næstved Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde. Lokalrådet er glad for den direkte kontakt og support fra Mette Dinesen.

  Slutteligt takkede Visti Lokalrådets bestyrelse for veludført arbejde også set i lyset af, at ikke alle lokalråd fungerer lige godt.

   

  Formandens beretning blev godkendt med klapsalve©

   

  Efterfølgende bemærkede Thor Temte fra Næsby Bylag, at man der arbejder på at få en fælles varmeforsyning, som et alternativ til fjervarme.

  Og Torben Hansen fra Åsø bemærkede, at man I Åsø oplever vækst i antallet af børnefamilier. Åsø har en lokalgruppe, som arbejder for lokalsamfundet, bl.a. med vedligeholdelse af gadekæret. Torben Hansen synes det er godt, der gøres noget for Glumsø By, men det er også vigtigt at have fokus på de små samfund.

  I den forbindelse nævnte Poul B Eriksen, at Lokalrådet gerne opretter link til lokalsamfundene på NetAvisen, og også gerne hjælper med at oprette hjemmesider.

   

  e.      Kassererens beretning:

  Kassereren Jens B Nielsen fremlagde regnskabet for 2022.

  Der var klap til kassereren og regnskabet blev godkendt. Formanden bemærkede, at regnskabet kun omhandler lokalrådets driftsbudget (primært mødeaktiviteter). Alle projekter som f.eks. "Afgræsning ved søen" aflægger særskilte regnskaber.

   

  f.       Indkomne forslag:

  Forslag 1:

  Lokalrådets bestyrelse stillede forslag om ændring af Vedtægternes §8 Stk. 2 til:

  "Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt formål i lokalområdet. Den sidste ekstraordinære generalforsamling tager ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse aflokalrådets midler."

  Forslaget blev vedtaget.

  Forslag 2 som ikke var et beslutningsforslag, men et forslag til debat:

  Der er borgere i Glumsø By, som er generede afrågekolonier. Derfor er der et ønske om, at Lokalrådets bestyrelse hjælper med at løse problemet. På Glumsø NetAvis kan borgere bosiddende i Glumsø by registrere sig, hvis de er generet af en rågekoloni.

   

   

  SideJaf3

  .2

   

  Der var bred enighed på generalforsamlingen om at gøre noget ved problemet. Lokalrådet opfordrer de berørte borgere til at deltage i arbejdet. Bjørn Hansen og Merete Djurhuus meldte sig til at deltage.

   

   

  g.     Valg af medlemmer og suppleanter til Lokalrådets bestyrelse:

  Følgende var på valg: Poul Worch Jens N Knudsen

  Elisabeth Bastholm

  Karen Eberhardt Henriksen Alle modtog genvalg

   

  Begge suppleanter var på valg

  Mads Jørgensen ønskede ikke genvalg. Som suppleanter blev valgt:

  Ellen Wejdling- genvalg Linda Frederiksen

   

  h.     Valg af revisorer

  Begge revisorer blev genvalgt:

  Henrik Djurhuus Mogens Petersen

   

  i.       Eventuelt:

  Fra salen blev der spurgt, om der blev arbejdet på at :fa flere dagligvarebutikker til Glumsø, når nu indbyggertallet vil stige. Linda Frederiksen svarede, at supermarkedskæderne kun finder det interessant at åbne butikker, i byer med mindst 10.000 indbyggere. Så vi er heldige i Glumsø, at der er to dagligvarebutikker.

  Der blev også spurgt til, hvad der sker med stationsbygningen. Poul B Eriksen svarede, at der er kontakt til DSB om et eventuelt salg af bygningen.

  Der var lidt mere debat om rågeproblemet, som alle anerkender, det er svært at komme til livs, men Lokalrådet lovede at arbejde videre med sagen.

  Elisabeth Bastholm orienterede om, at hun dags dato havde deltaget i et møde i trafikgruppen i Næstved Kommune. Her blev det oplyst, at Sorø Kommune har indkaldt til møde om busrute 510, da Sorø Kommune ikke mener, de har økonomi til at betale deres bidrag til det nuværende antal afgange på ruten.

   

  Formanden afsluttede mødet med at takke de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Se flere nyheder fra Glumsø og omegn