Gå til hovedindhold

Ref. 25-05-2023

Dagsorden for møde torsdag den 25. maj 20 23 kl 18:30

Deltagere: Thor Temte, Poul Worch, Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul B. Eriksen, Vagn Holk Lauridsen, Elisabeth Bastholm, Karen Henriksen, Ellen Wejdling, Linda Frederiksen.
Afbud:. Jens Nygaard Knudsen.
Gæster: Åsø Bylaug


1 Valg af ordstyrer og referent.
Ordstyrer…..
Referent…


2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
2.1 Møde 20-04-2023
2.2 Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat

3 Godkendelse af dagsorden.
3.1 ….

4 Orientering og debat ved formand/medlemmer.
4.1 Formanden:
4.1.1 Renovering af Infotavlen på Ll. Torv i Glumsø – svar til Lions
4.1.2 Ny turist info stander på stationen (eller andet sted i byen)
4.1.3 Indvielse af Gamer rum Klubben, Glumsø Skole.
4.1.4 Kandidat til den Grønne Pris
4.1.5 Hjertestarter i Hallen, Lions servicerer.
4.1.6 Sct.Hans båltale – emner at berøre
4.1.7 Demokratikursus tirsdag 6 juni – program (foreløbig)
4.1.8 Samarbejde om padelbane i Glumsø
4.1.9 Ukrainske flygtninge – skal vi engagere os i lokale arrangementer
4.1.10 Ny kontakt betjent
4.1.11 …
4.2 Medlemmer
4.2.1 …

5 Gæster: Åsø Bylaug
5.1 Gensidig præsentation (Åsø Bylaug og Lokalrådet)
5.2 Uformel dialog - herunder:
5.2.1 Nuværende arbejde i Åsø bylaug samt kommende planer.
5.2.2 Er der konkrete ting lokalrådet kan hjælpe med.
5.2.3 Hvilke informationskanaler kan vi som Lokalråd anvende for at sikre alle i Åsø er informeres om diverese aktiviteter m.m.
5.2.4 …

6 Håndtering af affaldsproblem på pladsen ved NK’s pumpestation (ved Smørhullet)
6.1 Der henkastes affald på jorden – fortrinsvis fra holdende biler
6.2 …

7 Status på projekter / opgaver
7.1 Boligudvikling i Glumsø
7.1.1 Byfilm
7.1.1.1 Status (Poul og Visti)
7.1.1.2 …
7.1.2 Velkomstmappe
7.1.2.1 Status (Poul og Visti)
7.1.2.2 …
7.2 Fjernvarme i Glumsø
7.2.1 Status (Vagn)
7.2.2 ….
7.3 Bypedellerne.
7.3.1 Info fra sæsonstart 22. april (Vagn)
7.3.2 Tag på bålhytten - Smørhullet
7.3.3 ….
7.4 Kunst i det offentlige rum – gavlmaleri på Storegade
7.4.1 Info/status (Jens B.)
7.4.2 ….
7.5 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej
7.5.1 Indvielse (Jens B)
7.5.2 …
7.6 Afgræsning i Anlægget
7.6.1 Staus, hvornår udsættes køer/kalve og hvormange
7.6.2 …
7.7 Oprettelse af Hospice i Glumsø
7.7.1 Status (Poul B)
7.7.2 …
7.8 Rågekolonier i Glumsø
7.8.1 Status (Visti)
7.8.2 …
7.9 Skaterbane på Glumsø Skole
7.9.1 Status (projekt lukket ned) (Visti)
7.9.2 …
7.10 Har du projekter du vil info om/høre om, så meld ind!
7.10.1 ….
7.10.2 ….

8 Økonomi
8.1 …… (Jens B)

9 Eventuelt
9.1 …

 • Læs op

Indhold

  Ref 25-05-2023

  Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 25. maj 20 23 kl. 18:30

  Deltagere: Visti Christoffersen, Jens B. Nielsen, Poul Worch, Thor Temte, Poul B. Eriksen, Elisabeth Bastholm og Karen E Henriksen

   

  Afbud: Jens Nygaard Knudsen, Vagn Holck Lauridsen, Ellen Wejdling og Linda Frederiksen

  Gæster: Åsø Bylaug: Mette, Jesper og Jan

   

   

  • 1 Valg af ordstyrer og referent.

                  Ordstyrer: Poul Worch

                  Referent: Karen E Henriksen

   

  • 2 Gennemgang af referat fra sidste møde.
   • 1 Møde 20-04-2023
    • 1.1 Alle opgaverne er vil blive drøftet under de nedenstående punkter

   

   

  • 3 Godkendelse af dagsorden.
   • 1 Dagsorden blev godkendt

   

   

  • 4 Orientering og debat ved formand/medlemmer
   • 1 Formanden:
    • 1.1 Lions har svaret på Thors henvendelse vedrørende opslags tavlen på Lille Torv og bykortet udvendigt på Kroen. Lokalråds bestyrelsen blev enige om at svare Lions, at man ønsker at infotavlen på Lille Torv bibeholdes, men at en del af tavlen bliver udnyttet til et bykort over Glumsø, samt oplysning om regler for anvendelse af resten af infotavlen. Der var også enighed om at det gamle bykort udvendig på Kroen skal friskes op. Visti skriver til Lions.
    • 1.2 Ny turist infotavle på stationen (eller et andet sted i byen)?: Den infotavle som tillige stod ved stationen, blev nedtaget i forbindelse med flytningen af stationen. Skal der laves en ny? Visti sætter punktet på dagsordenen til næste møde.
    • 1.3 Indvielse af Gamer rum i Klubben på skolen i Glumsø: Visti deltog i indvielsen og havde en lille gave med.
    • 1.4 Kandidat til den ”Grønne pris”: Har vi en kandidat? Ikke umiddelbart, der er deadline den 12. juni.
    • 1.5 Hjertestarter i Hallen: Lions sørger for opdatering af de 3 Hjertestartere, de ejer. Der var forslag om at få Hjertestarterne markeret på bykortet. Poul BE og Visti
    • 1.6 Sankt Hans båltale: Visti er blevet bedt om at holde båltalen i anlægget kl. 20.30. Hvis vi har emner, kan vi sende dem til Visti.
    • 1.7 KOKS 2023: Hvad vil Lokalrådet have fokus på? Fjernvarme /Boligselskabet Sjællands kommende byggeri på Spånpladegrunden blev foreslået. Hvem gør hvad? Tages op på næste møde Visti
    • 1.8 Kursus for Lokalråd i NK den 6. juni: Mette Dinesen har udsendt program for kurset. Glumsø & Omegns Lokalråd, skal sørge for sandwich og drikkevarer: Visti bestiller sandwich hos slagteren og Jens BN sørger for drikkevarer. Visti og Jens BN mødes kl. 18.30 på dagen og gør klar i den Gule Café.
    • 1.9 Åbning af Pizza House på Storegade 4 den 3. juni kl. 15-16. Visti kommer og tager en gave med.
    • 1.10 Ukrainske flygtninge: Lokalrådet har modtaget en opfordring fra NK til at engagere sig i aktiviteter for ukrainske flygtninge i vores område. Visti sender mailen videre til Connie Christoffersen.
    • 1.11 Kontaktbetjent: Den nye kontaktbetjent Bjørn Steffen inviterede Lokalråd og Tryghedsambassadører til et netværksmøde. Visti deltog. Lokal Politiets yhedsbrev ”Dialogen” lægges på NetAvisen. Visti
   • 2 Medlemmer:
    • 2.1 Tværgående dialogmøde om Landsbynetværket er blevet til et videomøde den 31. maj. Thor deltager og orienterer på næste bestyrelsesmøde.
    • 2.2 Poul BE orienterede om mødet den 8. juni vedr. nedsættelse af en støtteforening til oprettelse af Hospice Midtsjælland i Glumsø. Mødet afholdes kl. 19 i den Gule Café.

   

   

  • 5 Gæster: Åsø Bylaug
   • 1 Gensidig præsentation
   • 2 Uformel dialog: Der er 26 husstande i Åsø. Bylauget startede op lige før Corona, med det formål at skabe sammenhold i Åsø og for at etablere et netværk udover vandværket. Bylauget er formelt registreret i NK, bl.a. for at de kan tilskud til vedligeholdelse af gadekæret.
    • 2.1 De nuværende aktiviteter i bylauget er afholdelse af grillhygge og julehygge med julemand. Disse aktiviteter foregår ved gadekæret, hvor bylauget har fået opstillet 3 borde/bænke sæt, som alle er besat, ved arrangementerne. Der kommer flere og flere børnefamilier til Åsø, så bylauget arbejder også på, at få lavet et legeområde i byen.
    • 2.2 Konkrete ting Lokalrådet kan hjælpe med:
     • 2.2.1 Åsø bylaug vil gerne have hjælp til oprettelse af 2-1 vej mellem Tyvelse og Glumsø. De har været i dialog med Tyvelse Bylaug, hvor der også er et ønske om en mere sikker skolevej. Lokalrådsbestyrelsen kom nogle af deres erfaring fra oprettelsen 2-1 vej fra Næsby Vrå til Glumsø. Bl.a. at det er en rigtig god ide at kontakte beboerne langs med vejen for at få deres opbakning til oprettelse af 2-1 vej. Visti lovede at finde den rigtige kontakt i NK og efterfølgende indkalde til et lille møde. Inden mødet vil Åsø Bylaug finde ud af, hvor mange skolesøgende børn der benytter strækningen.
     • 2.2.2 Thor nævnte, at ”Nærvarme” måske kunne være en mulighed i Åsø. Visti sender kontaktoplysninger på Vagn og link til Ressource City – Næstved
     • 2.2.3 Thor stillede sig til rådighed, med erfaringer fra arbejdet i Næsby Bylaug.
     • 2.2.4 Visti sender også oplysninger om Lokalrådspuljen.
    • 3 Hvilke informationskanaler kan Lokalrådet anvende for at borgerne i Åsø informeres om diverse aktiviteter i Glumsø & Omegn? Karen sender referaterne fra lokalrådets bestyrelsesmøder til Jesper.

   

   

  • 6 Håndtering af affaldsproblemer på pladsen ved NK’s pumpestation (nedenfor Smørhullet)
   • 1.1 Der efterlades affald på jorden oppe på pladsen ved pumpestationen og nede ved søen, hvor der fiskes. NK har opsat en skraldespand ved pumpestationen og lokalrådet vil opsætte forbudsskilte om henkastning af affald og brug af åben ild. Skiltene sættes op ved fiskepladserne. Visti, Poul BE og Poul W.

   

   

  • 7 Status på projekter / opgaver
   • 1 Boligudvikling i Glumsø:
    • 1.1 Byfilmen blev optaget i flot vejr den 22. maj. Med hjælp fra Kim sender Poul BE og Visti supplerende videoer fra KOKS, City Night mm. Det første udkast til byfilmen forventes klar i juni.
    • 1.2 Velkomstmappen: Åsø Bylaug har holdt velkomstfest for nytilflyttere. Visti sender nogle eksemplarer af Velkomstmappen til bylauget.
   • 2 Fjernvarme i Glumsø:
    • 2.1 A.m.b.a’en har langt om længe fået et CVR.Nr.
    • 2.2 EOn er ved at udarbejde et projektforslag, som skal fremsendes til NK. Det forventes at forslaget er færdigt i løbet at juni måned. Når det er klar vil det blive fremlagt til drøftelse i A.m.b.a.’ens bestyrelse. I den forbindelse arbejder bestyrelse på at få et eksternt ingeniørfirma til at validere beregningerne.
     • 2.2.1 Tidsplan for udrulningen af fjernvarme i Glumsø:
      • 2.2.1.1
     • 3 Bypedellerne: Der har været afholdt møde om kommende opgaver (Sæsonstart). Der er mange opgaver og derfor brug for flere Bypedeller! Opgaven vedr. reparation af taget på Smørhullet har NK, med god hjælp fra Mette Dinesen, heldigvis påtaget sig.
     • 4 Kunst i det offentlige rum – gavlmaleri i Storegade: Jens BE er i fuld gang med at skaffe penge til projektet. NK har lovet at stille underskudsgaranti. Bidragsyderne får deres navn på en lille infotavle ved maleriet. Kunstneren begynder at male gavlen den 21. august. Snakken om gavlmaleriet førte en snak om en evt. oprettelse af en kunstfond – Visti sætter det på dagsorden til et kommende møde.
     • 5 Cykelforbindelse via Ulstrup Mosevej: Jens BN orienterede om indvielsen den 17. juni. Arrangementet starter ved Skelby forsamlingshus, hvor den røde snor klippes. Skolepatruljerne står og dirigerer trafikken på deres sædvanlige pladser i Glumsø. Visti hjælper med at få lagt info på NetAvisen mm. Jens BN vil spørge Dennis om der er en klasse på skolen, som kan deltage og om arrangementet evt. kan nævnes på AULA. Der sendes pressemeddelelse til TV2 mfl. Vi opfordrer, dem vi kender, til at deltage. Var der nogen, som meldte sig til at hjælpe med opstilling af borde mm i Skelby?????
     • 6 Afgræsning i engen ved anlægget: Der er kommet to køer på græs, de skal kælve omkring Sankt Hans. Ellen og Karen sørger for nogle billeder og lidt info til NetAvisen, når køerne har kælvet.
     • 7 Rågekolonier i Glumsø by: Der er blevet skudt rågeunger både i anlægget og ved tennisbanerne. Der afholdes møde i gruppen den 30. maj.
     • 8 Skater- / Padelbane i Glumsø:
      • 8.1 Skaterbane - projektet er lukket ned, fordi der har været ringe tilslutning til arbejdsgruppen.
      • 8.2 Padelbane: Flere foreninger i Glumsø er gået sammen for at få etableret en padelbane i Glumsø. De har sendt en forespørgsel til Lokalrådet om opbakning og hjælp til tovholder på projektet. Visti vil gerne hjælpe. Thor nævnte at en ansøgning til LAG er oplagt.
     • 9 Vejarbejder / trafikregulering i Glumsø: Efter mødet med Alex er der blevet rejst en granit blok, som skal forhindre ulovlig parkering på fortovet ved Lille Torv. Og der er lavet forslag til stoppestedsplads ved Kroens - / Rejseladens P-plads. Det er meningen at stoppestedspladsen skal indarbejdes i det plantebed, der er planer om at etablere til efteråret.
     • 10 Stationsrådsmøder (Lokalrådet – Movia – DSB) starter op igen. Poul BE er indkaldt til møde.
     • 11 Visti henvender sig endnu engang til Banedanmark vedr. det plantebed ved stationen, som ikke bliver passet.

   

   

  • 8 Økonomi
   • 1 Der er styr på pengene, der er 7.500 kr. på driftskontoen.

   

    

  • 9 Eventuelt

  Thor uddelte ”Næsby Nyt” og ”Udviklingsstrategi 2023-24 LAG Sjællandsyd”

   

   

  Næste møder:

                        Tirsdag den 6. juni kl. 18.00 – demokratikursus, Den Gule Café

                        Torsdag den 15. juni – Bestyrelsesmøde

  Sommerferie

                        Torsdag den 17. august – Bestyrelsesmøde

                        Lørdag den 26. august KOKS i Glumsø

   

  Hvor ikke andet er angivet, afholdes mødet kl. 18.30 i Kobberstuen på Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”.